nazaj na prvo stran
 

nazaj na prejšnjo stran
 

 

 


ZAPISNIK REDNE LETNE SKUŠČINE Off Road Zveze Slovenije
Dne 12.3.2011 ob 15.30 v Vitovljah

Seja je bila sklicana s strani upravnega odbora ORZS, s predlaganim naslednjim dnevnim
redom:
1. Predlaganje delovnega predsedstva
2. Predlaganje dnevnega reda
3. Poročilo nadzornega obora
4. Poročilo ostalih odborov 2010
5. Finančno poročilo 2010
6. Razrešitev starega vodstva
7. Predlaganje kandidatov za predsednika in ostalih članov
8. Predlaganje volilne komisije
9. Tajne volitve za predsednika in člane ORZS
10. Predstavitev rezultatov volitev
11. Potrditev novega predsednika in upravnega odbora ORZS
12. Razno
Prisotnost: Franko Špacapan, Joško Špacapan (4x4Lijak) Prezelj Brane, Mark Curk
(Panter Kamnik), Konrad Vrhovšek ( JPC Pohorje), David Lesjak (White Tiger), Jože
Sarjas, Jože Markoja (A.R.O. Trnje), Miha Arčon, Viljem Košuta, Ivan Gregorič,
(Extrem team), Janko Trčak (ORC Maribor).
Vsak klub ima en volilni glas.
Podpredsednik otovori skupščino in ugotovi, da je letna skupščina sklepčna.
[AD/1]
Delovno predsedstvo je bilo predlagano in soglasno izvoljeno. Člani delovnega
predsedstva:
- Franko Špacapan - predsednik
- Miha Arčon - zapisnikar
- Viljem Košuta - overitelj
- Joško Špacapan- overitelj
[AD/2]
Dnevni red je bil sprejet in soglasno potrjen.
[AD/3]
Poročilo nadzornega odbora je bilo prebrano s strani predsednika nadzornega odbora
Sarjaš Jožeta in sprejeto, ter je del zapisnika.
[AD/4]
Poročilo disciplinske komisije je bilo predstavljeno s strani člana disciplinske komisije
Prezelj Braneta. Poročevalec ustno oznani, da niso obravnavali nobenega disciplinskega
primera. Poročilo je bilo sprejeto.[AD/5]
Finančno poročilo je bilo predstavljeno s strani Konrad Vrhovška, ki je bil na izredni seji
ORZS 29.10.2010 pooblaščen, da izvede vse potrebno za DURS. Finančno poročilo je
bilo sprejeto.
Soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi, na področju financ:
- Matjažu Dovniku se izplača za storitev časomerilstva in obdelave rezultatov v
sezoni 2010, potne stroške v enkratnem znesku 520€.
- Poravna se računovodske storitve v znesku 220€.
- Tadeju Špacapau se izplača 200€ za urejanje in vzdrževanje spletne strani.
- Povišanje letne članarine iz 150€ na 200€ za naslednje leto.
- Klubi, ki še niso poravnali letošnje članarine do določenega roka 31.1.2011,
plačajo višjo članarino v vrednosti 200€, do 15.3.2011. Če pa tudi do takrat ne
bodo poravnali članarine, klub izgubi članstvo v ORZS.
[AD/6]
6. točka se črta iz dnevnega reda.
[AD/7]
Ta točka se najprej spremeni v »Predlaganje kandidatov za predsednika«.
Konrad Vrhovšek prebere odstopno izjavo dotedanjega predsednika Marka Missona, ki jo
je podal po izredni seji ORZS dne 29.10. 2010. Predlaga se kandidate za predsednika.
Predlagan kandidat za predsednika s strani Košuta Viljema je bil Ivan Gregorič. Kandidat
je imel kratko predstavitev. Drugi predlagan kandidat s strani Janka Trčaka je bil Jože
Sarjaš, ki pa je nato sam umaknil kandidaturo in podprl g. Gregoriča.
Po krajši razpravi je skupščina soglasno sprejela sklep, da se po odstopu g. Lesjaka z
mesta blagajnika in tajnika poleg predsednika zveze voli še novega podpredsednika za
katerega je bil predlagan g. Sarjaš in blagajnika ter tajnika za katerega je bil predlagan
Franko Špacapan (dosedanji podpredsednik).
[AD/8]
Volilna komisija – delovno predsedstvo se imenuje kot volilno komisijo.
[AD/9]
Izvedene so bile javne volitve z dvigovanjem rok.
Po razpravi se je izvedlo glasovanje za
a) Glasovalo se je za novega predsednika.:
Gregorič Ivan je bilo soglasno izvoljen za novega predsednika ORZS.
b) Razrešnica za dosedanjega blagajnika in tajnika Davida Lesjak je bila soglasno
sprejeta.
c) Razrešnica za dosedanjega podpredsednika Franka Špacapan je bila soglasno
sprejeta.
d) Novi podpredsednik Jože Sarjaš je bilo soglasno izvoljen!
e) Novi blagajnik in tajnik Franko Špacapan je bil soglasno izvoljen!
f) Člane ostalih organov zveze se ne menja.[AD/10]
Rezultati volitev so bili sledeči:
- Predsednik: Ivan Gregorič
- Podpredsednik: Jože Sarjaš
- Tajnik in blagajnik: Franko Špacapan
- Člane ostalih organov zveze se ne menja.
[AD/11]
Izvoljeni predsednik z podpredsednikom in tajnikom ter blagajnikom ter vsi ostali organi
zveze so bili potrjeni.
[AD/12]
Potrditev terminov za sezono 2011:
- 9. april 2011 – ARO
- 7-8. maj 2011 – 4x4 Lijak
- 28-29. maj 2011 – Extreme
- 25. junij 2011 – ORC Obala
- 17-18. september 2011 – JCP Pohorje
- 3. december 2011 – ORC White Tiger
Sprejet je tudi sklep, da klub kateri ne poravna obveznosti do zgoraj sprejetega roka
(ad.5), nima pravice organizacije dirke za D.P. ter se njegov termin izbriše!
Sprejeto je bilo, da se v enem mesecu (od datuma skupščine) naredi primopredaja
dokumentacije zveze iz rok pooblaščenca Konrada Vrhovšek v roke novoizvoljenemu
predsedniku Ivanu Gregorič. Novi predsednik prenese sedež zveze na svoj naslov oz.
naslov društva, katerega član je.
Skupščina zaključena ob 17h
Zapisal: Predsednik del. predsedstva
Miha Arčon Franko Špacapan
Overitelj zapisnika:
Viljem Košuta
Joško Špacapan1 redna skupščina ORZS v l. 2010  v Hočah 27.2.2010

 

razrešitev starega  in izvolitev novega vodstva ter ostalih funkcij. 
Razrešen je bil na lastno pobudo g.Vrhovšek Konrad, s strani prisotnih, predhodno vabljenih, predstavnikov klubov pa so bili soglasno potrjeni in izvoljeni naslednji novi člani vodstva ORZS:

predsednik: Misson Marko-Cruiser-tec
podpredsednik: Špacapan Franko -Lijak 4x4
tajnik+blagajnik Lesjak David -White tiger

nadzorni odbor:
Konrad Vrhovšek -JCP Pohorje
Košuta Viljem -Extrem team
Jože Sariaš ARO

športno tekmovalna komisija:
Centrih Aleksander -White tiger
Bončina Primož -4x4 Lijak
Janoškovič Branko -Mud spirit
Sarjaš Dino -ARO
Dovnik Matjaž -JCP Pohorje

disciplinska komisija:
Prezelj Brane STC Panther Kamnik
Polc Robert -White tiger
Špacapan Bojan -Lijak 4x4.
 
Volitev se niso udeležili predstavniki klubov Mamut 4x4 in ORC Obala, niti pooblaščenci, niti ni bilo poslanih predlogov za kandidaturo. Ostale točke dnevnega reda so dosegljive pri predstavnikih klubov kateri so člani ORZS.